I do take a lovely cliché.

Sigiriya, Sri Lanka, 2005